Voor de Rechtbank

De docent presenteert een stelling, business case of andere situatie aan de klas. In de gepresenteerde situatie moet een duidelijk onderscheid gemaakt kunnen worden tussen twee groepen. Bijvoorbeeld: iemand is het eens met de stelling, of oneens met de stelling.
Vervolgens worden de studenten in twee groepen verdeeld. De ene groep moet op zoek gaan naar argumenten waarom iemand het eens zou zijn, de andere groep naar argumenten waarom iemand het oneens zou zijn. Deze twee groepen dienen het tegen elkaar op te nemen in een rechtszitting. In beide groepen dienen enkele rollen verdeeld te worden: De advocaat, zijn secretaris, drie getuigen/experts en de overige groepsleden fungeren als “backoffice” en zoeken naar informatie die kan helpen bij het verdedigen van het standpunt.
Na enige voorbereiding vindt de rechtszitting plaats. De docent fungeert als rechter. Beide groepen krijgen eerst de kans om een beginpleidooi te houden van ieder 5 minuten. Na het houden van dit pleidooi worden de getuigen/experts opgeroepen. Beide groepen mogen hun eigen getuigen/experts en de getuigen/experts van de tegenpartij 4 vragen stellen.
Wanneer dit heeft plaatsgevonden mogen beide partijen zichzelf even terugtrekken om hun slotpleidooi voor te bereiden. Wanneer zij dit hebben gedaan vindt het slotpleidooi plaats en is het aan de rechter om te bepalen wie zijn standpunt het beste verdedigd heeft. Deze groep wint de rechtszaak.
Om alle studenten een meer betrokken rol te geven kunnen er ook twee rechtszaken in een klas plaatsvinden. De groepen worden dan kleiner. De overige studenten kunnen dan fungeren als jury. Bijvoorbeeld: Bij de rechtszaak van groep A en B fungeren groep C en D als jury. Bij de rechtszaak van groep C en D fungeren groep A en B als jury.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie